ผลงานโดยรวม ที่ 3

งานเชื่อมบ่อเก็บขยะ ( Green Bell )